Farme Ihan KPM d.o.o. je bila pionirska slovenska farma prašičev in priredi z ustanovitvijo leta 1958. Danes dejavnost izvajamo v Farmi Klinja vas, Pristava in v sodelovanju z več kot 60 kmetijami po Sloveniji.

Farme Ihan KPM d.o.o. so pravno formalna naslednica Farme Ihan, ki je bila v poznih petdesetih letih (1958) prva prašičja farma, tako v Sloveniji, kot v mejah bivše Jugoslavije. Če je bil ustanovitveni cilj delovanja podjetja zgolj povečevanje proizvodnje, je danes, poleg ohranjanja obsega proizvodnje, še pomembnejše zagotavljanje zdravstveno in prehransko ustreznih proizvodov ob minimalni obremenitvi okolja.
Proizvodnjo prašičev od pripusta do 25 kg tekača izvajamo na farmah Klinja vas in Pristava, v partnerstvu z več kot 60 izbranimi družinskimi kmetijami pa skrbimo za oskrbo kupcev s 55.000 pitanci slovenskega porekla od rojstva do mize.

FARMA KLINJA VAS

Farmo Klinja vas sestavlja sedem hlevov. V objektih se nahajajo prasilišča, pripustišča, čakališča in enotna vzreja.
Farma ima po letu 2014 status razmnoževalne farme. Namenjena je vzreji plemenskega podmladka za obnovo črede svinj na obeh farmah in komercialnih križancev za nadaljnje pitanje. Po končani prenovi (2006) je njena zmogljivost 60.000 tekačev letno.

Vodja farme Klinja vas: Toni Kavka

FARMA PRISTAVA

Farmo Pristava sestavljajo štirje hlevi. Farma je od začetka obratovanja (1984) in po delni prenovi (2008 – 2014) izključno pitovna farma. Vsi rojeni pujski na tej lokaciji so križanci, namenjeni za zakol. Do prenove je imela farma zaključeno proizvodnjo, od pripusta do zaključenega pitanja, za 20.000 pitancev letno. Po delni prenovi pa njena letna zmogljivost zadošča za 30.000 tekačev za nadaljnje pitanje v lastni kooperaciji ali pri ostalih kupcih, rejcih.

Vodja farme Pristava: Karolina Cizerle dipl. ing. upravljanja podeželja

KOOPERACIJA

Kooperacija podjetja Farme Ihan – KPM se razvija predvsem na področju širšega Prekmurja, Štajerske in Dolenjske. Kooperacija je dosegla zaželeni cilj 19.000 stojišč pri 62-ih kooperantih in tako letno proizvede 55 tisoč pitancev. Na področju kooperacije delata dva polno zaposlena strokovnjaka, ki jih podpira strokovna ekipa Farm Ihan – KPM. Naloga kooperantov je načrtovanje, organiziranje in nadziranje storitvenega pitanja za potrebe podjetja. Za prehrano živali poskrbi Skupina FI, ki dobavi kooperantom primerno krmo in s tem zagotavlja odlično kvaliteto, s katero se lahko dosega priraste tudi do 1 kg na dan. To povzroči hitrejšo izmenjavo turnusov in s tem večji zaslužek kooperanta, ki ga prejme po končanem procesu, to je: zakolu prašičev. Kooperanti so zunanji sodelavci podjetja, ki delujejo po točno določenih pravilih, posredovanih s strani Farm Ihan – KPM, s tem pa omogočajo enakomerno in učinkovito vzrejo ter končni rezultat. Naloga Kooperacije je tudi pravilno izvajanje predpisane tehnologije pitanja, dobavo krme, vodenja evidenc in obračunov za pogodbene rejce, naselitev tekačev s farm Klinja vas in Pristava ter odpremo pitancev v klavnico.

Vodja kooperacije: Peter Puconja

OSNOVNI PODATKI

Status subjekta: vpisan
Datum vpisa v sodni register: 29.2.2016
Vložna številka: /

Matična številka: 7019343000
Ident. št. za DDV in davčna št.: SI 30220831

Dolgi naziv: FARME IHAN – KPM, kmetijstvo in proizvodnja mesa, d.o.o.
Skrajšan naziv: FARME IHAN – KPM d.o.o.
Sedež: Korenova cesta 9, 1241 Kamnik

Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital: 1.058.763,00 EUR
Število delnic: ni vpisa
Vrsta organa nadzora: Nadzorni svet

KJE NAS NAJDETE