Uprava družbe FARME IHAN d.d., Ihan, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, matična številka 5403693000 (v nadaljevanju tudi: družba) na podlagi 7. člena Statuta družbe Farme Ihan d.d., 36. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in 295. člena ter naslednjih Zakona o gospodarskih družbah sklicuje

26. skupščino delničarjev družbe Farme Ihan d.d.

ki bo v ponedeljek, dne 25. septembra 2017, ob 11:00 uri v sejni sobi družbe Meso Kamnik d.d. na naslovu Podgorje, Korenova cesta 9, Kamnik,
z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Veronika Ermenc.
1.2. Za preštevalca glasov se imenuje Aljoša Flis.

2. Revidirani računovodski izkazi in kritje bilančne izgube
Uprava seznani skupščino z revidiranimi računovodskimi izkazi na dan 31.12.2016, stanjem insolventnosti in ukrepi finančnega prestrukturiranja.
PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
2.1. Bilančna izguba družbe, ki na dan 31.12.2016 znaša 15.609.281,02 EUR, se delno pokrije tako, da se znesek bilančne izgube v višini 10.896.729,40 EUR (celotna prenesena izguba ter del čiste izgube poslovnega leta) pokrije v breme rezerv iz dobička in kapitalskih rezerv.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala
PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
3.1. Zaradi kritja izgube se osnovni kapital družbe zmanjša iz dosedanjih 500.000,00 EUR za 500.000,00 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 0,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede kot poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1.

3.2. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala se prenese v kapitalske rezerve družbe, iz katerih se za znesek zmanjšanja kapitala v višini 500.000,00 EUR pokrije del preostale nepokrite čiste izgube v znesku 500.000,00 EUR. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja družbe na dan 31.12.2016.
3.3. Ker ima družba kosovne delnice, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala na 0 razveljavijo vse delnice družbe.
3.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.

4. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi in stvarnimi vložki
PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
4.1. Osnovni kapital družbe Farme Ihan d.d., se zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe poveča z novim denarnim vložkom v višini 25.000,00 EUR iz 0,00 EUR na 25.000,00 EUR. Ta sklep 4.1. je veljaven le, če bo sprejet sklep 4.2. o dodatnem povečanju s stvarnimi vložki.
4.2. Osnovni kapital družbe Farme Ihan d.d. se zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe dodatno poveča s stvarnimi vložki v višini 4.800.000,00 EUR iz 25.000,00 EUR na 4.825.000,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju v skladu s sklepom 4.1. in tem sklepom 4.2. znaša 4.825.000,00 EUR.
4.3. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala po sklepu 4.1. in sklepu 4.2. bo izdanih 4.825.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic (v izogib dvomu, za povečanje z denarnim vložkom po sklepu 4.1. bo izdanih 25.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic in za povečanje s stvarnimi vložki po sklepu 4.2. bo izdanih 4.800.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic) (v nadaljnjem besedilu: nove delnice), ki vse sestavljajo en razred delnic in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
4.4. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 1 EUR (en evro).
4.5. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d.. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.
4.6. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi. Vse delnice, tako iz naslova denarnega vložka kot iz naslova stvarnih vložkov vpiše in vplača Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620000.
4.7. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo predvidoma v sejni sobi družbe Meso Kamnik d.d. na naslovu Podgorje, Korenova cesta 9, Kamnik od 10. oktobra 2017 do 13. oktobra 2017 (natančne roke določi uprava družbe Farme Ihan d.d. v pozivu za vpis in vplačilo delnic družbe, ki bo objavljen na spletni strani družbe Farme Ihan d.d. www.ihan.si) lahko Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana , matična številka 6339620000 vpiše in vplača delnice z denarnim in s stvarnimi vložki tako, da na račun družbe vplača 25.000,00 EUR v denarju, ter da prenese (del ali celotno) svojo terjatev do družbe ali do tretje osebe na družbo, pri čemer upnik na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo delnico s pripadajočim zneskom delnice 1 EUR za vsakih 1 EUR prenesene terjatve (100% delnice za vsak 1 EUR terjatve).

Predmet stvarnih vložkov so denarne terjatve upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620000 do družbe v skupni višini 4.800.000,00 EUR, in sicer iz naslednjega seznama:
– pogodbe št. 459739 v celoti in sicer v višini 1.360.547,64 EUR, in
– pogodbe št. 1232797 v celoti in sicer v višini 624.098,17 EUR, in
– pogodbe št. 1303252-1 v celoti in sicer v višini 434.731,70 EUR, in
– pogodbe št. 1358014-1 v celoti in sicer v višini 722.040,91 EUR, in
– pogodbe št. 1037501 delno in sicer v višini 1.658.581,58 EUR.

Za stvarne vložke se zagotovi 4.800.000 delnic družbe.

Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

4.8. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 4.4. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:
– za delnice, ki se zagotovijo za denarni vložek, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic . Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo vpisanih delnic na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic;
– za delnice, ki se zagotovijo za stvarni vložek, tako da veljavno prenese terjatev ali del terjatve iz drugega odstavka 4.7. točke na družbo.
4.9. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, s stvarnimi vložki vplačanih 4.800.000 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic se štejejo vsi prenosi terjatev upnikov na družbo za neučinkovite; terjatve upnikov se štejejo za neprenesene na družbo.
4.10. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 25.000 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice oziroma se razveljavijo vsi vpisi delnic.
4.11. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število novih delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih vpisniki vpišejo in vplačajo.
4.12. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 1 EUR.
4.13. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.
4.14. Povečanje osnovnega kapitala po sklepu 4.1. in 4.2. začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic

PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
5.1. Zaradi kritja čiste izgube se osnovni kapital družbe po izvedenem povečanju osnovnega kapitala po sklepu št. 4 poenostavljeno zmanjša za 4.800.000,00 EUR tako, da po zmanjšanju znesek osnovnega kapitala znaša 25.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede kot poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1.

5.2. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala se prenese v kapitalske rezerve družbe, iz katerih se za znesek zmanjšanja kapitala v višini 4.212.551,62 EUR pokrije preostala nepokrita čista izguba v višini 4.212.551,62 EUR. Po tako izvedenem pokritju preostale nepokrite čiste izgube ima družba oblikovanih za 587.448,38 EUR preostalih kapitalskih rezerv.

5.3. Ker ima družba kosovne delnice, z zmanjšanjem osnovnega kapitala pade pripadajoči znesek na posamezno delnico pod minimalni znesek, določen v 172. členu ZGD-1. Zato se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izvede združitev delnic v skladu s 372. členom ZGD-1. Združitev delnic se izvede v odvisnosti od zneska dejanskega povečanja kapitala v skladu s sklepom št. 4 in višino kapitala, ki ostane po izvedenem zmanjšanju kapitala na način, da je pripadajoči znesek vsake nove navadne imenske kosovne delnice po združitvi 1,00 EUR. Skupščina pooblašča upravo, da izvede združitev delnic v razmerju, ki bo glede na preostanek osnovnega kapitala po poenostavljenem zmanjšanju kapitala zagotavljala pripadajoči znesek na vsako novo navadno imensko kosovno delnico po združitvi v višini 1,00 EUR, ter v skladu z 21. členom ZNVP-1 poda KDD d.d. nalog za izbris delnic, ki obsega tudi razmerje, po katerem se delnice združijo.

5.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.
6. Sprememba statuta družbe
PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
6.1. Statut družbe se spremeni tako, da se v poglavju 6. NADZORNI SVET, točka 6.5, ki se glasi:
“Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.” nadomesti z “Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko ali z uporabo elektronske pošte.”
6.2. Statut družbe se spremeni tako, da se v poglavju 7. SKUPŠČINA, točka 7.4, ki se glasi: “Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije vsaj 30 (trideset) dni pred sejo skupščine. Sklic skupščine se objavi tudi v elektronskem mediju družbe ali na družbeni spletni strani” nadomesti s “Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi na spletni strani AJPES vsaj 30 (trideset) dni pred sejo skupščine. Sklic skupščine se objavi tudi v elektronskem mediju družbe ali na družbini spletni strani.”
6.3. Statut družbe se spremeni tako, da se v poglavju 9. OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV, prvi stavek, ki se glasi: “Družba oglaša v časniku DELO, oglasni deski, ter lahko tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.” nadomesti z “Družba oglaša na spletni strani AJPES, v elektronskem mediju družbe ali na družbini spletni strani, ter lahko tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.”
6.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pri pripravi in uskladitvi statuta Družbe v skladu s sklepi, sprejetimi na tej 26. skupščini Družbe, upošteva tudi spremembe statuta Družbe, ki so bile potrjene s sklepi 6.1. do 6.3.

Na skupščini bo prisotna notarka Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika.

Gradivo:
Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb statuta, obrazložitvami predlagateljev sklepov, obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in poročilom poslovodstva o razlogu za izključitev prednostne pravice delničarjev do novih delnic je delničarjem na vpogled v tajništvu v sejni sobi družbe Meso Kamnik d.d. na naslovu Podgorje, Korenova cesta 9, Kamnik, vsak delovni dan med 13. in 15. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi, bodo dani delničarjem na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in času, navedenem v tem odstavku.
Predlogi delničarjev in pravica do obveščenosti:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji udeležbe:

Pravico do udeležbe in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan, skladno z 297. členom Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1, konec 4 dne pred zasedanjem skupščine (oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki), katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji lahko prijavo na skupščino pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov tajnistvo@ihan.si v skenirani obliki kot priponko.
Priglasitev in glasovanje:

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci še s pisnim pooblastilom, ki ne sme biti starejše od 30 dni, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Vljudno vabljeni!

Kamnik, dne 25. 8. 2017
Farme Ihan d.d.
mag. Miha Rozman, direktor