Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d. (krajše Panvita d.d.) in Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d. (krajše Panvita mesnine d.d.) v imetništvu družbe FARME IHAN – KPM d.o.o. in družbe Kona d.o.o.

Družba KF FINANCE d.o.o. je s strani prodajalcev Farme Ihan – KPM d.o.o. in Kona d.o.o. pooblaščena za organizacijo in izvedbo prodaje delnic Panvita d.d. in Panvita mesnine d.d.

Predmet prodaje je spodaj navedeno število delnic delniških družb Panvita d.d. in Panvita mesnine d.d. v imetništvu Farme Ihan – KPM d.o.o. in Kona d.o.o. (v nadaljevanju: »prodajalca«), in sicer:

Matična številka izdajatelja delnic Izdajatelj delnic Število delnic v imetništvu Farme Ihan – KPM d.o.o. Število delnic v imetništvu Kona d.o.o. Skupno število delnic za prodajo Delež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)
5151333000 Panvita d.d. 58.270 5.992 64.262 28,03
6579655000 Panvita mesnine d.d. 58.270 5.992 64.262 28,03

 

 1. Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
 • predmet ponudbe: ponudnik določi količino delnic, ki ni višja od števila delnic navedenih v zgornji tabeli in ceno za celotno količino delnic, ki so predmet ponudbe;
 • ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, bo avtomatično upoštevana nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup paketa delnic oziroma poslovnih deležev posamezne družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;
 • rok plačila: največ 15 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na TRR, ki ga ponudniku sporočita prodajalca;
 • opis načina financiranja: dokazilo ali zanesljivo pojasnilo, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v vrednosti, kot jo je ponudnik navedel v svoji zavezujoči ponudbi (primer: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani zainteresirane osebe, izjava banke, ki potrjuje namen financiranja, itd.),
 • rok veljavnosti ponudbe: najmanj do 30.9.2019;
 • prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti;
 • lastniška struktura: predstavitev lastniške strukture ponudnika.

Ponudba mora biti brezpogojna in mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo po prejemu pisne izjave prodajalcev o sprejemu ponudbe, z njima podpisal kupoprodajno pogodbo o prodaji delnic, ki mu bo predložena skupaj z izjavo o sprejemu ponudbe.

 1. Če bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba – izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z veljavno zakonodajo.
 2. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
 3. V primeru, da bo več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko prodajalca odločita, da bosta s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bosta prodajalca sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnih deležev s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno za paket delnic posamezne družbe ob upoštevanju sposobnosti plačila ter ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega oglasa.
 4. Na podlagi tega oglasa prodajalca nista zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Ne glede na navedeno, lahko prodajalca sprejmeta ponudbo le za del ponujenih delnic. Odločitev prodajalcev, da pogodbe o prodaji in nakupu delnic ne bosta sklenila, ne more biti razlog za pogodbeno kazen ali odškodninsko odgovornost prodajalcev. Prodajalca si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti postopek in/ali pogoje prodaje delnic iz tega oglasa.
 5. Ponudbe je treba poslati s priporočeno pisemsko pošiljko s povratnico ali preko kurirske službe na naslov KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic družbe (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«, najpozneje do 24.5.2019 do 16.00 ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.
 6. Ta dokument ne ustvarja nobene obveznosti prodajalcev, da bi morala s komerkoli od morebitnih ponudnikov skleniti kakršnokoli pogodbo o prodaji. Dokumenta ali katerega koli njegovega dela kakor tudi same objave oglasa tudi ni mogoče razumeti kot podlago katerekoli pogodbe ali naložbene odločitve glede katerih koli vrednostnih papirjev. Prav tako da dokument ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 8. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta.
 7. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri g. Pekolj Tonetu, Partnerju v družbi KF Finance d.o.o. na telefonski številki 031/519 104 ali emailu: pekolj@kf-finance.si ali g. Slivšek Davidu, Managerju v družbi KF Finance d.o.o. na telefonski številki 031/545 063 ali emailu: david.slivsek@kf-finance.si
 8. Za postopke vezane na ta oglas se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.