• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

Sklic 25. redne seje skupščine družbe Meso Kamnik d.d.

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

 

25. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

 

ki bo v četrtek dne 31.08.2017 ob 9:00 uri

na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik

v sejni sobi poslovne stavbe

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.       Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

 

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Po predlogu direktorja družbe se izvoli predsednik skupščine ter preštevalec glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

 

2.       Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2016 ter mnenjem revizijske družbe.

 

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2016 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2016 in mnenjem revizijske družbe.

 

3.     Seznanitev skupščine o pokrivanju bilančne izgube za leto 2016. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

 

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2016 znaša 630.462 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2016 v višini 477.925 EUR in izgube iz preteklih let v višini 152.537 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta  v  poslovnem letu 2016 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

 

4.     Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2017

 

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o. Ljubljana.

 

5.     Sestavljanje računovodskih poročil v skladu z mednarodnimi standardi

 

Predlog sklepa:

5.1. Družba Meso Kamnik d.d. od 1.1.2017 dalje letna poročila in računovodska poročila sestavlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 25.8.2017, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 25.8.2017. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

 

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

 

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

 

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

 

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

 

 

 

 

Kamnik, dne  25.07.2017                                                                                            Meso Kamnik d.d.

                                                                                                                          Mag. David Skornšek, direktor

 
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani