• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

Sklic 25. redne seje skupščine družbe Farme Ihan d.d.

Na podlagi 7. člena statuta družbe in v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje

 

 

25. REDNO SKUPŠČINO

delničarjev družbe Farme Ihan d.d.

Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale,

 

ki bo v četrtek, dne 31.08.2017, ob 11.00 uri

v sejni sobi družbe Meso Kamnik d.d. na naslovu Podgorje, Korenova cesta 9, Kamnik.

 

 

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

 

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi predsednika skupščina ter preštevalca glasov.

 

 

1.       Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

 

Predlog sklepa:

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli Veronika Ermenc ter za preštevalca glasov Aljoša Flis. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Judita Učakar Rženičnik.

 

 

2.      Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2016 in mnenjem revizorja.

 

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2016, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2016 in mnenjem revizorja za poslovno leto 2016.

 

 

3.      Odločanje o uporabi bilančnega dobička/izgube družbe za poslovno leto 2016 ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016

 

Predlog sklepov:

3.1 Skupščina se seznani, da bilančna izguba družbe na dan 31.12.2016 znaša 15.609.281 EUR, od tega čista izguba poslovnega leta 2016 znaša 6.557.274 EUR in izguba preteklih let 9.032.007 EUR, in da izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

3.2 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

3.3 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

 

Skupščina se v okviru te točke seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Farme Ihan d.d. prejeli v poslovnem letu 2016.

4.      Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2017

 

Predlog sklepa nadzornega sveta:

4.1 Skupščina za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

 

 

5.      Sestavljanje računovodskih poročil v skladu z mednarodnimi standardi

 

Predlog sklepa:

5.1 Družba Farme Ihan d.d. od 1.1.2017 dalje, vendar vsaj za obdobje 5 let, računovodska poročila sestavlja v skladu z mednarodni standardi računovodskega poročanja.

 

 

 

 

Prijava in udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 25.8.2017 (ker presečni dan pade na nedeljo, se kot presečni dan vzame petek, 25.8.2017), ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo na naslov Meso Kamnik d.d., Tajništvo, Korenova cesta 9, Podgorje, Kamnik, najpozneje do konca dne 25.8.2017. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje sedem dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno.

Skupščina bo potekala na naslovu Korenova cesta 9, Podgorje, Kamnik, v sejni sobi družbe Meso Kamnik d.d.. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro kasneje (t. j. ob 12.00 uri) z istim dnevnim redom. Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. člena  ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, so delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v tajništvu družbe Meso Kamnik d.d. na naslovu Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Kamnik, dne 25.07.2017                                                 Farme Ihan d.d.

                                                                           mag. Miha Rozman, direktor
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani