• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

Sklic 24. redne seje skupščine družbe Farme Ihan d.d.

Upava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova c. 89, Ihan, 1230 Domžale, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje

 

24. redno sejo skupščine družbe Farme Ihan d.d.,

ki bo v sredo 29.3.2017 ob 9 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1.    Ugotovi se sklepčnost skupščine

1.2.    Izvoli se predsednik skupščine ter preštevalec glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

 

2.    Razrešitev in imenovanje člana NS

Predlog sklepa:

2.1.    Skupščina družbe ugotavlja, da je Metka Hrovat dne 14.12.2016 podala odstopno izjavo z mesta člana NS družbe Farme Ihan d.d..

2.2.    V skladu s predhodno točko 2.1 skupščina družbe sprejme sklep, da se Metka Hrovat razreši kot član NS družbe Farme Ihan d.d. z dnem sprejetja tega sklepa.

2.3.    Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novo članico NS družbe imenuje Barbaro Perko Brvar za dobo 4 let od dneva imenovanja.

 

3.    Soglasje direktorju družbe v zvezi z nadomestili članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe daje soglasje direktorju družbe Farme Ihan d.d., da določi nadzornemu svetu sejnino, tako za redno, kot tudi za korespondenčno sejo. Za predsednika nadzornega sveta in člane nadzornega sveta znaša sejnina v višini 200,00 EUR bruto.

 

Članom nadzornega sveta pripada tudi nadomestilo za kilometrino za prihod na sejo.

 

**********************************************************************************

Pogoji za udeležbo na skupščini: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 24.3.2017, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na naslov Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik, najpozneje do konca dne 26.9.2016, s pripisom »za skupščino družbe Farme Ihan d.d.«. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo: Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge sklepov mora kvalificirani delničar posredovati na naslov Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik.

Pravica delničarjev do obveščenosti: Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino: Gradivo za skupščino ni.

Način glasovanja: Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kamnik, dne 24.2.2017 

       Farme Ihan d.d.:

 

                                                                                               David Skornšek, direktor            
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani