• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

23. redna seja skupščine Meso Kamnik d.d.

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje 

23. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., 

ki bo v petek dne  26.08.2016 ob 9:00 uri

na naslovu

Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik

v sejni sobi poslovne stavbe

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.       Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine 

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Po predlogu direktorja družbe se izvoli predsednik skupščine ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

 

2.    Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2015, mnenjem revizorja ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015 

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2015, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2015 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe PKF Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane za poslovno leto 2015.

2.2) Skupščina se seznani, da znaša čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini  132.697,06 €, prenesena čista izguba preteklih let pa znaša 285.233,86 €.

2.3) Skupščina družbe se strinja, da se čisti dobiček tekočega leta 2015 v višini 132.697,06 € uporabi za pokrivanje izgube preteklih let.

2.4) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

 

3.       Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2016 

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo PKF Revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.

  

4.       Imenovanje članov nadzornega sveta 

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina družbe ugotavlja, da se izteče mandat članom nadzornega sveta decembra 2016 in januarja 2017. Zato skupščina družbe na predlog večinskega delničarja predlaga, da se imenuje za nove članov nadzornega sveta člane nadzornega sveta, ki jim izteče mandat decembra 2016 in januarja 2017.

 

************************************************************************************

 

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 22.08.2016, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 22.08.2016. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. 

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.  

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.  

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.  

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.  

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

 

                                                                                                             Meso Kamnik d.d.:

 

                                                                      mag. Marko Višnar, DVM MBA, direktor
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani