• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

Sklic 22. redne seje skupščine Farme Ihan

Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova c. 89, Ihan, 1230 Domžale na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje                                                         22. redno sejo skupščine Farme Ihan d.d.,


                                                         ki bo v torek dne 29.12.2015 ob 11:00 uri
                                                    na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik
                                        (upravna zgradba Meso Kamnik d.d.-v sejni sobi poslovne stavbe)Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Izvoli se predsednik skupščine in komisija za preštevanje glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Soglasje skupščine za izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
2.1. Skupščina družbe daje soglasje k postopku izčlenitve v družbi Farme Ihan d.d., , ki se izvede kot izčlenitev dela premoženja iz družbe Farme Ihan d.d. in prenosom tega premoženja v novoustanovljeno družbo IHAN-KPM d.o.o., Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik, v skladu z Izčlenitvenim načrtom družbe Farme Ihan d.d.
2.2. Izčlenitveni načrt družbe Farme Ihan d.d., oktober 2015, je skupaj s prilogami sestavni del notarskega zapisnika te skupščine.

3. Razrešitev in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta
3.1. Ugotovi se, da je bila dne 13.11.2015 na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani za člana nadzornega sveta sodno imenovana Metka Hrovat namesto Roberta Sobana, ki mu je dne 31.8.2015 potekel mandat. Članici nadzornega sveta Metki Hrovat poteče mandat z dnem prvega rednega zasedanja skupščine družbe Farme Ihan d.d.

3.2. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem sprejetja tega sklepa in z mandatno dobo štirih let imenujeta člana po predlogu večinskega lastnika družbe DUTB d.d., Davčna ul. 1, 1000 Ljubljana.

*************************************************************************************

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 24.12.2015, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 24.12.2015. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine, vključno s poročilom uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev,  ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ihan, dne 24.11.2015

                                                                                                      Farme Ihan d.d.:
                                                                                                      mag. Marko Višnar, DVM MBA, direktor

© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani