• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

Sklic 18. redne skupščine Pooblaščenke in 22. redne skupščine Meso Kamnik

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje                                             22. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., 
                                              ki bo v petek dne  18.09.2015 ob 9:00 uri 
                       na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale v sejni sobi poslovne stavbePredlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine


Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Izvoli se predsednik skupščine ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014, mnenjem revizorja ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2014, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2014 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe PKF Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane za poslovno leto 2014.

2.2) Skupščina se seznani, da znaša čisti dobiček poslovnega leta 2014 267.937,27 €, prenesena čista izguba preteklih let pa znaša 556.586,74 €.

2.3) Skupščina družbe se strinja, da se čisti dobiček tekočega leta 2014 v višini 267.937,27 € uporabi za pokrivanje izgube preteklih let.

2.4) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2015

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo PKF Revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 14.09.2015, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 14.09.2015. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

 
Meso Kamnik d.d.:
mag. Marko Višnar, DVM MBA, direktor


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprava družbe Emona-FARMA IHAN družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89, Ihan, Domžale na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 46. in 78. člena Statuta družbe sklicuje


                  18. redno skupščino družbe Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.,
                ki bo v petek dne 18.09.2015 ob 10:00 uri na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale
                                                    v sejni sobi poslovne stavbePredlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine
1.2. Izvoli se predsednik skupščine ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.


2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014, mnenjem revizorja ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2014 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe PKF Revizija in svetovanj d.o.o. iz Ljubljane za poslovno leto 2014.

2.2.) Skupščina se seznani, da znaša čista izguba poslovnega leta 2014 390.157,95 EUR in se pokrije v breme prenesenega poslovnega izida preteklih let.

2.3.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 198.826,79 EUR.

2.5.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.


3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2015

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo PKF Revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 14.09.2015, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 14.09.2015. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.
Uprava družbe
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani