• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

21. redna seja skupščine Farme Ihan d.d.

Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova c. 89, Ihan, 1230 Domžale na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje


                                              21. redno sejo skupščine Farme Ihan d.d.,


ki bo v ponedeljek dne 29.6.2015 ob 11:00 uri, na naslovu Breznikova c. 89, Ihan, 1230 Domžale v sejni sobi poslovne stavbe


Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Izvoli se predsednik skupščine ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014, mnenjem revizorja ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2014, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2014 in mnenjem revizorske družbe PKF Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane za poslovno leto 2014.

2.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

3. Pokrivanje izgube v breme sestavin kapitala in poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta

3.1. Zaradi pokrivanja izgube tekočega leta in zaradi delnega pokrivanja izgube preteklih let, se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala na način znižanja pripadajočega zneska delnic in na način združevanja delnic.

3.1.1. Izguba tekočega leta v višini 9.562.301,11 EUR se delno pokrije v breme rezerve iz dobička v višini 603.826,92 EUR tako, da po pokrivanju znaša izguba tekočega leta še 8.958.474,19 EUR.

3.1.2. Preostala izguba tekočega leta v višini 8.958.474,19 EUR se delno pokrije v breme kapitalskih rezerv v  višini 6.310.984,71 EUR tako, da ostane nepokrita izguba tekočega leta še v višini 2.647.489,48 EUR.

3.1.3. Preostalo izgubo tekočega leta v višini 2.647.489,48 EUR in del izgube preteklih let v višini 482.608,42 EUR se pokrije pokritje z rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede s spremembo nominalne  vrednosti delnice tako, da se zmanjša nominalna vrednost delnice iz 4,1729 EUR/delnico na 1,00  EUR/delnico. Po izvedenem zmanjšanju osnovnega kapitala in po pokrivanju izgube tekočega leta in  delnem pokrivanju izgube preteklih let, znaša osnovni kapital družbe 986.502,00 in je razdeljen na 986.502 navadnih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR na delnico. Po delnem pokrivanju zgube preteklih let iz predhodne točke znaša nepokrita izguba preteklih let 11.621.282,14  EUR.

3.1.4. Del izgube preteklih let v višini 961.502,00 EUR družba pokrije v breme osnovnega kapitala družbe na  način združevanja delnic na način, da se na presečni dan (en delovni dan pred dnem, na katerega bo  KDD začela izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala z  združitvijo delnic) posamezni lastnik za 39,45 obstoječih delnic prejme po eno kosovno delnico z nominalno vrednostjo 1 EUR/delnico. Za nastale delne pravice (presežek pravice do kosovne delnice nad celim številom delnic, ki pripada posameznemu delničarju), bo družba oblikovala pravne skupnosti skladno z določili členov 74 in 74a Zakona o nemateraializiranih vrednostnih papirjih.  Po pokrivanju izgube z združevanjem delnic, kot določeno v tej točki, bo osnovni kapital družbe znašal 25.000,00 EUR in bo razdeljen na 25.000 kosovnih delnic z lastnostmi, kot so navedene v statutu družbe in s pripadajočim zneskom 1 EUR na posamezno delnico. Družba bo po izvedenem pokrivanju izgube v breme osnovnega kapitala izkazovala še 10.659.780,14  EUR nepokrite izgube preteklih let.

3.1.5. Pooblasti se nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejete sklepe.

4. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic

4.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta v skladu s točko 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in 3.6 veljavnega statuta družbe Farme Ihan d.d.:

4.1.1. Osnovni kapital družbe, ki bo po poenostavljenem zmanjšanju znašal 25.000,00 EUR, se poveča s stvarnimi vložki za 475.000,00 EUR z izdajo 475.000 navadnih imenskih kosovnih delnic tako, da po povečanju osnovni kapital znaša 500.000,00 EUR. Nove delnice se izdajo s sestavinami in pravicami, kot  jih imajo obstoječe delnice družbe v skladu z veljavnim statutom. Pripadajoči znesek ene delnice je 1,00 EUR, skupni emisijski znesek delnic je 475.000,00 EUR. Novo izdane delnice družbe se vplačajo s stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov so terjatve upnika DUTB d.d. in sicer: terjatve po originalnih kreditnih pogodbi št. 51080242-255-13509/7 v znesku 1.500.947,36 EUR, po kreditni pogodbi št. 3108-188506/NI v znesku 7.796.853,45 EUR in delno po kreditni  pogodbi št. 188522/2 v znesku 1.600.155,19 EUR (stanje kreditov po navedenih kreditnih pogodbah na dan 31.12.2014, glavnice in obresti).

4.1.2. V osnovni kapital družbe se za vplačilo novo izdanih delnic konvertira del terjatve po originalni kreditni pogodbi št. 51080242-255-13509/7 v višini 475.000,00 EUR, dočim se preostanek terjatev po originalni kreditni pogodbi št. 51080242-255-13509/7 v višini 1.025.947,36 EUR, po originalni kreditni pogodbi št. 3108-188506/NI ter delno po originalni kreditni pogodbi št. 188522/2, v skupni višini 10.422.956,00 EUR, konvertirata v postavke kapitala - v rezerve družbe - za namene pokrivanja izgube preteklih let (vključno z natečenimi obrestmi po 31.12.2014).

4.1.3. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do vpisa novo izdanih delnic se izključi.

4.1.4. Na podlagi določil 194.a člena ZGD-1 v povezavi z II. odstavkom 334.a člena ZGD-1 revizija stvarnega vložka ni potrebna.

4.1.5. Pooblasti se nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe,ki vključuje sprejete sklepe.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2015

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo PKF Revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.

*************************************************************************************

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 25.6.2015, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 25.6.2015. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine, vključno s poročilom uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev,  ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Farme Ihan d.d., Breznikova c. 89, 1230 Domžale, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev. 

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Farme Ihan d.d.:
mag. Marko Višnar, DVM MBA, direktor
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani